Kwalifikowany pracownik ochrony

Zdobądź zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia (od dnia 1 stycznia 2014 r. zlikwidowano licencję pracownika ochrony I i II stopnia wprowadzając jednolite uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony).

Za sprawą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku postanowień tzw. „ustawy deregulacyjnej” uzyskanie pełnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w ochronie fizycznej (w tym na stanowiskach kierowniczych) stało się łatwiejsze i bardziej dostępne.

Obecnie, aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wystarczy odbyć szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Jeżeli spełniasz następujące warunki:
– ukończyłeś 21 lat,
– posiadasz wykształcenie, co najmniej gimnazjalne,
– posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie byłeś karany za przestępstwo umyślne, ani nie toczy się przeciwko tobie postępowanie karne,
– masz dobrą opinię w środowisku,
– nie cierpisz na poważne dysfunkcje organizmu –
Zapraszamy na kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwenycjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Zgłoś się do nas i zapisz na szkolenie dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak to zrobić?

wypełnij załączony formularz i wyślij go na nasz adres (Internet lub tradycyjnie pocztą),
gdy zgłosi się 15 uczestników zostaniesz powiadomiony o planowanym terminie rozpoczęcia szkolenia,
wpłać I ratę w kwocie 500 zł i przystąp do szkolenia,
wpłać II ratę w kwocie 500 zł w drugim miesiącu szkolenia i III ratę w kwocie 550 zł przed ostatnim dniem szkoleniowym.
Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:
blok ogólnoprawny – 50 godzin;
blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – 100 godzin;
blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – 35 godzin;
blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godzin.

Zakres programowy kursu:
zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
wybrane zagadnienia psychologii,
etyka pracownika ochrony,
zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
budowa i zasady działania broni palnej,
zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
techniki posługiwania się bronią palną,
samoobrona,
techniki interwencyjne.

Termin kursu: prowadzony jest nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 16 os.